English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
-->

  • "UMSU "Urmia Medical Science University

    Urmia Imam Khomeini University Hospital

    ارزشهای سازمانی :

    مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه با گروهی از مردم با سابقه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مختلف ، با یک سری ارزشهای متفاوت سروکار دارد . ارزشهای سازمان به فعالیت های کارکنان نظم و ترتیب می دهد و به عنوان راهنمایی برای هر تصمیم گیری در سازمان است .